انتشار سالامی و انتشار حجم دهنده چه مفهومی دارند؟

پژوهشگران عمداً یا سهواً ممکن است در انتشار اثر علمی خود مرتکب اشتباه یا جعل علمی شوند. در اینجا می‌خواهیم به دو نوع عمل غیراخلاقی در انتشار آثار علمی با نام های انتشار سالامی (Salami publications) و مقالات حجم دهنده (Meat extenders articles) بپردازیم و به این سوال که انتشار سالامی و انتشار حجم دهنده چه مفهومی دارند؟ پاسخ دهیم.

 سایت چاپ مقاله و ترجمه مقاله اوج دانش را مشاهده کنید

Leave a Comment

All fields are required. Your email address will not be published.