پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی

بسیاری از دانشجویان و اساتید باید نتایج پژوهش‌های خود را در قالب مقالات علمی در مجلات معتبر داخلی و یا خارجی به چاپ برسانند. از سوی دیگر به دلیل عدم نیاز به ترجمه و آشنا بودن به ساختار مقالات مجلات داخلی، تمایل به پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی در ایران بیشتر از مجلات ISI و اسکوپوس است. البته بسیاری از متخصصان معتقدند که سطح علمی برخی از مجلات علمی پژوهشی داخلی از مجلات مشابه خارجی نمایه شده در ISI و اسکوپوس نیز بالاتر است و به همین دلیل برای چاپ مقاله در مجلات داخلی باید سطح مقاله نگارش شده بسیار بالا باشد.

سایت چاپ کتاب نارون را مشاهده کنید

Leave a Comment

All fields are required. Your email address will not be published.